Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

Secretariat: (+4) 0241 480-300 / Fax: 004.0241.615.080

Studii Muzicale: 004.0241.480.301

Agenţia de bilete - Rezervări: (+4) 0241 481-460

Program agenţie: Luni-Vineri: 10-17

+

Anunţuri administrative

 17.01.2018

ANUNŢ

Şef Serviciu Contabilitate , gradul II

privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, Sef  Serviciu Contabilitate, grad  II, din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrul  Naţional de Operă şi Balet  “Oleg Danovski ” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere, Şef  Serviciu Contabilitate, grad II, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare si art .14, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr.90/2017.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            01 februarie 2018  (ora 12:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;

 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 02.02.2018 , ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

Proba scrisa , considerată prima probă:

data, 09 februarie 2018 , începând cu ora 11.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data, 12 februarie 2018 , începând cu ora 11.00;

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 , Constanţa, la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminiţa Giurgea, telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de  01.02.2018 , ora 12:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Are experienta profesionala in domeniul de referinta (economic) de minimum 10 ani ;
 • Are experienta de conducere , in institutii bugetare , asemanatoare postului pentru care se organizeaza concurs , de minimum 5 ani
 • Detine certicat de atestare in domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C.)
 • Are cunostinte de operare pe calculator , in special in ceea ce priveste aplicatiile dedicate pentru contabilitatea institutiilor publice ;

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.32/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;

Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexbug.

OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare.

Hotararea 264/2003 (R1)  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli , criteriilor, procedurilor si limitelor  pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice , cu modificarile ulterioare.

OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

   H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor publice pe perioada delegării      şi detaşarii în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

OMFP 1386/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.

H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

OMFP 2634/2015 privind documentele financiar  contabile.

OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale – actualizata.

Ordonanta 2/2/2008 pentru modificarea si completarea OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.

Ordonanta nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte , precum si desfasurarea activitatii de impresriat  artistic,cu modificarile ulterioare.

OUG 48/ 2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii.

Hotararea 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

Legea  258/2015 pentru modificarea si completarea OG. Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

OG. Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si  intre acestia si autoritati contracte.

 

12.10.2017

Pentru vizualizare document „Strategie anualǎ de achiziţii publice” click aici

29.09.2017

Pentru vizualizare stat salarii valabil din 30 septembrie 2017 click aici

03.07.2017

ANUNŢ Concurs solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra  a Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist  gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra , în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017 (ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor poate fi înregistrată.

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea vioara;
 • Vechime în muncă de peste 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • Experienţă profesională de minimum 3 ani în instituţii de spectacole cu specific opera/simfonic ;

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

– W.A.Mozart  – Concertul nr.5  pentru vioarǎ in  La major ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– Concert romantic ,la alegere,  din  ; P. I. Ceaikovski, J. Brahms,  J. Sibelius ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– W.A.Mozart  – Nunta lui  Figaro
– G.Verdi  – Trubadurul
– G.Puccini – Madama Butterfly  

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               03. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:     20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I:         21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică:  25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe:      25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului:     26.07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei:                 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale:                        28.07.2017

 

ANUNŢ Concurs referent, treapta prof. IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta profesionala  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare  din  Teatrul Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017(ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa a II-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa: Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii medii , absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • Vechime si experienta in domeniul activitatilor desfasurate in cadrul resuselor umane si salarizarii de minim  15 ani ;

 

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • G. 500/2011 actualizata – Registrul General de Evidenta a Salariatilor 
 • Legea nr.53/2003 actualizata –Codul Muncii
 • Legea nr. 227/2015 actualizata –Codul Fiscal (Titlul IV – Impozit pe venit, Titlul V – Contributii sociale obligatorii,   Titlul VI –Impozit pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti)

–     Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 • Ordonanta nr.21 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte
 • Legea nr.500/2002 , actualizata , privind finantele publice
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor ,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarilor bunurilor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               04. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:    20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I,         – 21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică- 25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe      – 25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului: 26. 07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei                – 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale                                                               – 28.07.2017

 

 

29.05.2017

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al  doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet  „Oleg Danovski” din Constanța, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,13

În baza prevederilor articolului 8, litera m) din O.M.C.I.N. nr. 2240/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, secretariatul comisiei constituite în vederea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2296/2017, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza noului proiect de management: 9,00.

Etapa a doua – susţinerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc marți,        30.05.2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, etaj 3, camera 328, începând cu ora 12:00.

Conform prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.

Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa  managementcultural.mc@gmail.com.

Secretariatul comisiei

 

 

ANUNŢ  02.05.2017

ORDIN, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela Vlădescu , manager al Teatrului naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa.

Pentru mai multe detalii, accesaţi   O.M.C.I.N. nr. 2240 din 25.04.2017-aprobare regulament