Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

Secretariat: (+4) 0241 480-300 / Fax: 004.0241.615.080

Studii Muzicale: 004.0241.480.301

Agenţia de bilete - Rezervări: (+4) 0241 481-460

Program agenţie: Luni-Vineri: 10-17

+

Anunţuri administrative

 12.10.2017

Pentru vizualizare document „Strategie anualǎ de achiziţii publice” click aici

29.09.2017

Pentru vizualizare stat salarii valabil din 30 septembrie 2017 click aici

03.07.2017

ANUNŢ Concurs solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra  a Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist  gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra , în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017 (ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor poate fi înregistrată.

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea vioara;
 • Vechime în muncă de peste 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • Experienţă profesională de minimum 3 ani în instituţii de spectacole cu specific opera/simfonic ;

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

– W.A.Mozart  – Concertul nr.5  pentru vioarǎ in  La major ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– Concert romantic ,la alegere,  din  ; P. I. Ceaikovski, J. Brahms,  J. Sibelius ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– W.A.Mozart  – Nunta lui  Figaro
– G.Verdi  – Trubadurul
– G.Puccini – Madama Butterfly  

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               03. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:     20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I:         21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică:  25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe:      25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului:     26.07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei:                 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale:                        28.07.2017

 

ANUNŢ Concurs referent, treapta prof. IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta profesionala  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare  din  Teatrul Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017(ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa a II-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa: Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii medii , absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • Vechime si experienta in domeniul activitatilor desfasurate in cadrul resuselor umane si salarizarii de minim  15 ani ;

 

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • G. 500/2011 actualizata – Registrul General de Evidenta a Salariatilor 
 • Legea nr.53/2003 actualizata –Codul Muncii
 • Legea nr. 227/2015 actualizata –Codul Fiscal (Titlul IV – Impozit pe venit, Titlul V – Contributii sociale obligatorii,   Titlul VI –Impozit pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti)

–     Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 • Ordonanta nr.21 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte
 • Legea nr.500/2002 , actualizata , privind finantele publice
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor ,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarilor bunurilor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               04. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:    20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I,         – 21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică- 25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe      – 25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului: 26. 07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei                – 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale                                                               – 28.07.2017

 

 

29.05.2017

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al  doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet  „Oleg Danovski” din Constanța, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,13

În baza prevederilor articolului 8, litera m) din O.M.C.I.N. nr. 2240/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, secretariatul comisiei constituite în vederea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2296/2017, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza noului proiect de management: 9,00.

Etapa a doua – susţinerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc marți,        30.05.2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, etaj 3, camera 328, începând cu ora 12:00.

Conform prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.

Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa  managementcultural.mc@gmail.com.

Secretariatul comisiei

 

 

ANUNŢ  02.05.2017

ORDIN, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela Vlădescu , manager al Teatrului naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa.

Pentru mai multe detalii, accesaţi   O.M.C.I.N. nr. 2240 din 25.04.2017-aprobare regulament

 

 

        ANUNŢ

            Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” organizează  în data 12 februarie 2016, orele 13.00 , concurs de angajare  pentru  ocuparea  unui  post de  solist instrumentist  (percuţie ), studii  superioare, grad  profesional  IA,  post  vacant  în  Compartimentul Orchestră.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei din Str.Mircea cel Bătrân, Nr.97, Constanţa.

           Conform art.3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,  la concurs poate participa  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, generale şi specifice :

– are cetaţenie română sau este cetaţean al Uniunii Europene;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;

– are  studii superioare de specialitate;

– are vechime in domeniu de minimum  5 ani;

 

          Calendar concurs:

04 februarie  2016, orele 15.00 – data limită de depunere a dosarelor de concurs;

05 februarie  2016, orele 12.00 – afişarea candidaţilor admişi, după selecţia dosarelor de concurs ;

12 februarie  2016, ora 13.00 – proba practica;

12 februarie  2016, ora 14.30 – afişarea rezultatelor la proba practică

12 februarie  2016, ora 15.00 – proba interviului

12 februarie  2016, ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba interviului

15 februarie  2016 – data limita de depunere a contestaţiilor;

16 februarie  2016 – afişarea rezultatelor finale, după analizarea contestaţiilor depuse;

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta pâna pe data de 04  februarie  2016,orele 15.00, la Serviciul  Resurse Umane, un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c) copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor;

d) copie carnet de muncă, dacaă este cazul;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

g) curriculum vitae;

Informaţii suplimentare se obţin de  la Serviciul  Resurse Umane, persoana de contact – Luminiţa Giurgea.

REPERTORIU

Solist Instrumentist – percuţie

TOSCA :   Act III – Clopote

TRUBADURUL : Act II , nr.4  – timpani

BOEMA :  Act II  nr.12 – 15 din  stima  percuţie completă

Act II  – solo toba mică

 

 

 

Anunţ


Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” organizează  în data de 10 noiembrie  2015 ,orele 10.00, concurs de angajare  pentru  ocuparea  unui  post de  muncitor calificat (pompier) , studii  medii  , treapta  profesionala  I,  post  vacant,  în  Serviciul  Resurse Umane Salarizare Administrativ.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei din Str.Mircea cel Bătran , Nr.97 , Constanţa.

           Conform art.3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,  la concurs poate participa  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, generale si specifice :

-are cetaţenie romană sau este cetaţean al Uniunii Europene;

-cunoaşte limba romană , scris şi vorbit;

-are varsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare,atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;

– are  studii medii  ;

-are vechime in domeniu de minimum  15 ani;

-are atestat (brevet)  de pompier specialist;

 

          Calendar concurs:

02 noiembrie  2015 ,orele 15.00 –data limita de depunere a dosarelor de concurs;

03 noiembrie  2015 ,orele 12.00 – afişarea candidaţilor admişi,după selecţia dosarelor de concurs ;

10 noiembrie  2015, ora 10.00- proba scrisa;

10 noiembrie  2015, ora 13.00- afişarea rezultatelor la proba scrisa

10 noiembrie  2015, ora 14.00 –proba interviului

10 noiembrie  2015, ora 16.00 -afişarea rezultatelor la proba interviului

11 noiembrie  2015- data limita de depunere a contestaţiilor;

12 noiembrie  2015  – afişarea rezultatelor finale ,dupa analizarea contestaţiilor depuse;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta pana pe data de 02  noiembrie  2015 ,orele 15, la Serviciul  Resurse Umane,un dosar de concurs care va conţine urmatoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresata managerului instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;

c)copii ale documentelor care atesta nivelul studiilor si a atestatelor solicitate;

d)copie carnet de munca,daca este cazul;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate;

g)curriculum vitae;

Informaţii suplimentare se obţin de  la Serviciul  Resurse Umane –persoana de contact , Luminiţa Giurgea.

 

 

Manager

Daniela Vladescu

 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” organizează în data de 22 octombrie 2015, concurs de promovare pentru salariaţii din următoarele compartimente:

–         Compartiment Orchestră – ora 10.00

–         Compartiment Cor – ora 11.30

–         Compartiment Studii Muzicale – ora 13.00.

Concursul va consta într-o probă practică, şi anume interpretarea unei partituri, la alegerea comisiei, din tot repertoriul instituţiei.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta până pe data d 21 octombrie 2015, orele 14.00, la Serviciul Resurse Umane, cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei.

 

Anunţ concurs

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” organizează concurs  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

–         1 post de solist vocal – soprană lirică coloratură, studii superioare, vechime în domeniu minimum 3 ani

–         1 post de solist vocal – bariton liric, studii superioare, vechime în domeniu minimum 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–         proba practică – 29 octombrie 2015, ora 10.00;

–         interviu – 29 octombrie 2015, ora 13.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei până la data de 20 octombrie 2015, ora 15.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs, sunt afişate la sediul T.N.O.B. “Oleg Danovski”, str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanţa.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 0241.480300.

 

 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 1 post referent de specialitate, studii superioare, vechime în domeniu minimum 2 ani

– 1 post croitor, studii medii, vechime în domeniu minimum 10 ani

– 1 post contabil, studii medii, vechime în domeniu minimum 3 ani

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

Croitor şi Contabil:

– proba practică/scris – 15 octombrie 2015, ora 09.30.

– interviu – 15 octombrie 2015, ora 12.00

Referent de specialitate:

– proba scrisă – 15 octombrie 2015, ora 14.00

– interviu – 15 octombrie 2015, ora 15.30.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, până la data de 05 octombrie 2015, ora 15.00. Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia de concurs şi tematica, sunt afişate la sediul T.N.O.B. „Oleg Danovski”, str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanţa.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 0241.480300

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

– 1 post recuziter, studii generale sau medii, vechime in domeniu minimum 5 ani

– 1 post artist instrumentist (vioara), studii superioare, vechime in domeniu minimum 3 ani

–  1 post bibliotecar (muzical), studii superioare, vechime in domeniu minimm 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

– 14 septembrie, ora 12.00: proba scisa/practica

– 14 septembrie, ora 14.00: proba interviu

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

– 14 septembrie, ora 12.00: proba scisa/practica

– 14 septembrie, ora 14.00: proba interviu

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei pana la data de 04 septembrie 2015, ora 15.00. Detaliile privind conditiile specifice, bibliografia de concurs si tematica, sunt afisate la sediul T.N.O.B. “Oleg Danovski”, str. Mircea cel Batran, nr. 97, Constanta.

Informaţii suplimentare se obţin de  la Serviciul  Resurse Umane, persoana de contact – Luminiţa Giurgea – tel. 0729400551.

                                                                                                                     Manager

                                                                                                                     Daniela Vladescu

 

Articole recente